Kohaliku omavalitsuse jäätmekava

Euroalused, puitalused, kaubaalused

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument. Jäätmekava koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riiklikust arengukavast ning seada kohalikul tasandil jäätmevaldkonna arendamise eesmärgid ning paika panna tegevuskava.

Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu suurendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine. Kohalikul tasandil tähendab see eelkõige panustamist elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse ning jäätmete liigiti kogumise arendamisse. Sealhulgas nõuavad erilist tähelepanu biolagunevad jäätmed kuna nii köögi- ja sööklajäätmete kui ka aia- ja haljastusjäätmete liigiti kogumine ei ole seniajani enamikes omavalitsustes veel toimima hakanud.

Jäätmekavas tuleb kindlasti tuua välja tähtajad kõikide jäätmete liigiti sortimise ja arendamise kohta, mis on välja toodud Keskkonnaministri 16.01.2007 määruses nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ (edaspidi sortimismäärus).

Tutvu kohaliku omavalitsuse jäätmekavaga

Jaga seda postitust

Kirjuta meile

Puidukäitlus OÜ logo